Daleszyckie Złote Wagi rozdane

Złote Wagi to honorowe nagrody przyznawane od kilku lat przez Miasto i Gminę Daleszyce za inspirowanie i promowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości oraz twórczości artystycznej, a także upowszechnianie i ochronę kultury.

560c5b746d65e_p

Człowiekiem Roku został ksiądz Bogusław Bochenek, proboszcz parafii Kaczyn. Doceniono wysiłek księdza na rzecz budowy plebanii w Kaczynie i rozbudowy tamtejszego ośrodka pomocy Caritas.

Czytaj więcej na stronie Echa Dnia

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI „FUNDACJI POMOST”

Informujemy, iż w rezultacie zakończenia realizacji proj: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI „FUNDACJI POMOST” POPRZEZ DYWERSYFIKACJĘ USŁUG NA TERENIE OŚRODKA W KACZYNIE uruchomiliśmy następujące usługi:

  1. Całoroczna obsługa hotelowa  turystów  oraz zorganizowanych grup wycieczkowo-kolonijnych do 140 osób w 5 murowanych domkach campingowych oraz pokojach o podwyższonym standardzie w budynku głównym.
  2. Usługi cateringowe.
  3. Organizacja imprez okolicznościowych do 100 osób z możliwością noclegu.

Załącznik PDF: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FUNDACJI POMOST

loga_eu

 

 

Przetarg – Meble i wyposażenie kuchni

FUNDACJA POMOST zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr PC/D/2/2013 na dostawę mebli dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy składać do 20.08.2013 r. do godziny 10:00 w Biurze Organizatora – adres: ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Organizatora).

INFORMACJA O WYNIKACH

Organizator informuje, iż w postępowaniu na dostawę wyposażenia mebli dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”, prowadzonym w trybie przetargu cywilnego (art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Producent Mebli Łazienkowych „Posłowski” Kinga Posłowska, Dyminy, ul.   Granice 27,   25-900 Kielce, za  cenę: 190 000,00 PLN brutto.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była jedną z czterech złożonych ofert, z których jedna – firmy:  STARPOL MEBLE, UL. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy  –złożona w terminie w formie papierowej, cena brutto: 178 020,36 PLN, termin realizacji: 31.10.2013 r. podlegała odrzuceniu ze względu na brak formalny polegający na niezałączeniu kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w punkcie  2.2 zapytania ofertowego. Ponadto, spośród  dwóch załączonych przez firmę STARPOL MEBLE certyfikatów,  jeden wskazuje że oferent zaproponował asortyment niezgodny z wymaganiami Zamawiającego stawianymi dla przedmiotu zamówienia. Certyfikat wskazuje, że zaproponowane meble będą wykonane ze zwykłej płyty wiórowej, podczas gdy w warunkach zamówienia wielokrotnie podkreślano, że meble mają być wykonane z płyty laminowanej.

Treść oferty wybranej odpowiada treści SIWZ, w związku z tym nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, dzięki czemu nie został wykluczony. Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert, złożona przez w/w Wykonawcę oferta okazała się najtańszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu.

Przetarg – Dostawę wyposażenia (mebli, sprzętu i urządzeń) kuchni i stołówki

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701-705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
w postępowaniu Nr 1/2012

„Fundacja Pomost” ogłasza przetarg cywilny na:

Dostawę wyposażenia (mebli, sprzętu i urządzeń) kuchni i stołówki dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy składać do 15.07.2013 r. do godziny 10:00 w Biurze Organizatora – adres: ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Organizatora).

W związku z dodatkowym zapytaniem, dotyczącym przetargu na dostawę  urządzeń gastronomicznych wyposażenia kuchni i stołówki do ośrodka w Kaczynie informujemy:

– w pozycji 13 zamawiający dopuszcza krajalnicę o  podobnych parametrach jak wskazane w opisie, wymiary stołu mogą być inne +/- 10%

– w poz. 17 zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą o wymiarach 680 x 810 x 2010 o podobnych parametrach jak wskazane w opisie

– w poz. 3 dotyczącej pieca, zamawiający nie dopuszcza zmian ze względu na konieczność precyzyjnego dopasowania wymiarów do warunków lokalowych i technicznych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Organizator informuje, iż w postępowaniu na dostawę wyposażenia
(mebli, sprzętu i urządzeń) kuchni i stołówki dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie
w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”,
prowadzonym w trybie przetargu cywilnego (art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

Na zadanie 1 – ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:
„RESTAURATOR SERWIS” Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz, ul. Hauke Bossaka 11, 25-217 Kielce za cenę: 133.310,76 zł brutto.
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była jedną z sześciu złożonych ofert, z których trzy podlegały odrzuceniu. Treść oferty odpowiadała treści SIWZ, w związku z tym nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, dzięki czemu nie został wykluczony. Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert, złożona przez w/w Wykonawcę oferta okazała się najtańszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu.

2. Na zadanie 2 – przetarg został zamknięty bez wybrania żadnej z ofert i jego unieważnieniem, ponieważ różnica w zaoferowanych przez wykonawców cenach była bardzo istotna (cena oferty najtańszej: 128.399,70 zł, cena oferty najdroższej: 291.370,00 zł), co sugeruje, nie zrozumienie oczekiwań Zamawiającego, być może część wykonawców zaproponowało sprzęt o innych parametrach lub jakości niż wymagane przez Zamawiającego. Nie dało się tego ocenić na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów, załączonych do ofert, dlatego postępowanie w tym zakresie zostanie powtórzone.