Przejdź do treści

O nas

“Fundacja POMOST” została powołana do istnienia w 2005 roku r. (a wpisana do KRS w 2009 r.) w celu wspierania aktywizacji i reintegracji osób dorosłych oraz wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, uzależnień, głównie z terenu Kielc i najbliższych okolic. Oferowane wsparcie obejmuje głównie aktywizację i integrację poprzez sport w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kolonie, obozy, wycieczki oraz szkolenia dla osób wykluczonych społecznie jak również dla pracowników organizacji pozarządowych. O swoich działaniach Fundacja pisze w słowach określających jej Misję: „Przywracamy poczucie wartości, radość i samodzielność osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej poprzez stworzenie warunków do aktywizacji, reintegracji i wszechstronnego rozwoju osobistego”.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW STATUTOWYCH FP NALEŻĄ (zgodnie z §4 Statutu Fundacji):

 1. Organizowanie zatrudnienia socjalnego dla osób wykluczonych społecznie.
 2. Wspieranie działalności charytatywnej realizowanej przez jednostki Kościoła Katolickiego i inne organizacje pozarządowe.
 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Podnoszenie kwalifikacji personelu placówek charytatywnych i innych
 5. Rozwój zasobów ludzkich poprzez różnorakie szkolenia.
 6. Opracowywanie projektów pomocowych dla innych organizacji.
 7. Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją.
 8. Wspieranie budownictwa mieszkalnego.
 9. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 10. Pomoc osobom bezdomnym.
 11. Udzielanie porad i konsultacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.